Maszyny RolniczeMaszyny Rolnicze Ładowarki JCB Maszyny budowlane
Maszyny Zielonkowe Maszyny Komunalne LETNIE
John Deere Maszyny komulane zimowe
maszyny fabrycznie nowe

 

Kategorie
Oferujemy Transport

maszyny rolniczeProducenci

zawartość koszyka:
0 produktów

łączna cena:
0,00 PLN

kupuję
Wyszukiwanie

Czat na żywo
Zadaj pytanie on-line Napisz do nas... Wyślij
Logowanie

Regulamin korzystania z Newslettera SMS NEWS INFO Premium Trade Sp. z o. o.


1. Postanowienia wstępne.

Regulamin niniejszy określa zasady i warunki korzystania z Newslettera SMS NEWS INFO (w skrócie: Newslettera SMS)  Premium Trade Sp. z o. o. dla Użytkowników nazywanych dalej również Subskrybentami, którzy sami dobrowolnie zapisali się.


Newslettery SMS są udostępniane Użytkownikom przez Premium Trade Sp. z o.o.,

Kozenin 53D, 26-332 Sławno

Zamawianie i korzystanie z Newslettera odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Potwierdzenie zamówienia Newslettera SMS przez Użytkownika w sposób określony w postanowieniach niniejszego Regulaminu jest równoznaczne z:

złożeniem przez Użytkownika oświadczenia o akceptacji wszystkich postanowień Regulaminu;

wyrażeniem przez Użytkownika zgody na przesyłanie mu zamówionego Newslettera SMS, począwszy od chwili potwierdzenia zamówienia Newslettera SMS przez Organizatora.

Korzystanie przez Użytkownika z serwisu www i formularza jest traktowany jako akceptacja na przesyłanie przez Organizatora treści zamówionej subskrypcji. Korzystanie przez Użytkownika z serwisu pod nazwą Newsletter SMS oznacza:

złożenie przez Użytkownika oświadczenia o akceptacji wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu;

wyrażeniem przez Użytkownika zgody na niezwłoczne udostępnienie mu treści marketingowych, informacyjnych i wszelkich innych przesyłanych na telefon Uczestnika w formie SMS-a przez serwis pod nazwą Newsletter SMS;

wyrażeniem przez Użytkownika zgody na przesyłanie mu zamówionych przez niego treści marketingowych, informacyjnych i wszelkich innych za pośrednictwem Newslettera SMS, począwszy od chwili ich zamówienia.

2. Słownik pojęć użytych w Regulaminie.

O ile z treści Regulaminu nie wynika co innego, poniższe pojęcia mają następujące znaczenie:

Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin korzystania z Newsletterów SMS Premium Trade Sp. z o.o.

Użytkownik - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, korzystającą z Newslettera SMS na podstawie niniejszego Regulaminu. Osoba fizyczna może być Użytkownikiem, jeżeli:

posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

uzyska zgodę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego w przypadku, gdy posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych;

jest reprezentowana przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego w przypadku, gdy nie posiada zdolności do czynności prawnych.

Premium Trade Sp. z o.o. - oznacza Premium Trade Sp. z o.o.

Serwis lub Serwis Newsletter SMS - oznacza serwis SMS-owy prowadzony przez Premium Trade Sp. z o.o.

Subskrypcja SMS – oznaczają złożenie zamówienia przez Uczestnika, woli przesyłania treści marketingowych w formie wiadomości SMS (subskrypcji) na telefon komórkowy Uczestnika. Również oznacza wolę rezygnację z otrzymywania danego Newslettera SMS.

SMS dezaktywacyjny - oznacza (odwołanie) otrzymywania przez Użytkownika newslettera SMS przez Użytkownika zgodnie z podaną instrukcją w materiałach reklamowych. Wysłanie SMS-a o treści "PROSZĘ O DEZAKTYWACJA MOJEGO NUMERU - NADAWCY TEJ WIADOMOŚCI W CIĄGU 60 DNI"


NewsletterSMS - oznacza zbiór informacji przesyłanych przez Premium Trade Sp. z o.o. na -udostępniony Premium Trade Sp. z o.o. przez Użytkownika telefon komórkowy, z określoną częstotliwością, zawierający treści informacyjne, promocyjne lub/i reklamowe Premium Trade Sp. z o.o. lub/i innych osób lub/i towarów lub/i usług oferowanych przez Premium Trade Sp. z o.o. lub/i inne osoby.


3. Zasady korzystania z Newslettera SMS.

Użytkownik może korzystać z Newslettera SMS zarówno będąc klientem Premium Trade Sp. z o.o. jak i nie będącym klientem Premium Trade Sp. z o.o.

Użytkownik wysyłający i zamawiający Subskrypcję SMS zamawia i rezygnuje z otrzymywania Newslettera SMS za pomocą telefonu komórkowego w dowolnym czasie.


Przesyłanie wiadomości czyli Newslettera SMS dla Użytkowników przez Organizatora Serwisu Newsletter SMS jest bezpłatne.

Newsletter SMS zawiera treści tematycznie związane z akcjami, promocjami prowadzonymi przez Premium Trade Sp. z o.o. oraz klientów Premium Trade Sp. z o.o., którego dotyczy, a ponadto może zawierać treści informacyjne, promocyjne lub/i reklamowe Premium Trade Sp. z o.o. lub/i innych osób lub/i towarów lub/i usług oferowanych przez Premium Trade Sp. z o.o. lub/i inne osoby.

Newslettery SMS przesyłane są z częstotliwością ustaloną przez Premium Trade Sp. z o.o. dla danego Newslettera SMS i wybranej grupy tematycznej.


Treści Newslettera SMS podlegają ochronie prawnej, w szczególności ochronie przepisów ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.) oraz przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tj. Dz.U. z 2003 r., nr 119, poz. 1117 ze zm.). Użytkownicy nie są uprawnieni do korzystania z treści Newslettera SMS w żadnym innym celu niż tylko zapoznanie się z ich treścią.

Użytkownik posiadający ograniczoną zdolność do czynności prawnych, wszelkie oświadczenia składa, zaciąga zobowiązania, realizuje uprawnienia i wykonuje obowiązki określone w Regulaminie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. Użytkownika nie posiadającego zdolności do czynności prawnych reprezentuje jego przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny, co oznacza, że wszelkie oświadczenia składa, zaciąga zobowiązania, realizuje uprawnienia i wykonuje obowiązki określone w Regulaminie przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny takiego Użytkownika w imieniu i na rzecz Użytkownika.

4. Warunki korzystania z Newslettera SMS

W celu zamówienia i korzystania z Newslettera SMS Użytkownik powinien dokonać następujących czynności (wszystkie czynności muszą zostać dokonane łącznie):

udostępnić swój numer telefonu komórkowego poprzez formularz zamieszczony na stronie internetowej www.MaszynyFabryczne.pl.

odebrać połączenie telefoniczne lub odpisać na sms'a (wg. stawki własnego operatora) potwierdzając w ten sposób autentyczność wpisanych danych oraz własność podanego numery. Uwaga: nie każde zgłoszenie będzie weryfikowane, sprawdzeniu będą podlegać losowo wybrane numery. Osoba zgłaszająca subskrybenta bierze pełną odpowiedzialność za wprowadzone dane.  


Użytkownik powinien zapoznać się z regulaminem i wszelkimi materiałami reklamowymi.

Dane osobowe przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika nie posiadającego zdolności do czynności prawnych będą przetwarzane przez Premium Trade Sp. z o.o. dla celów związanych z reprezentowaniem Użytkownika oraz złożeniem oświadczeń określonych w Regulaminie i w Formularzach.

Administratorem danych osobowych Użytkowników oraz przedstawicieli ustawowych lub opiekunów prawnych Użytkowników nie posiadających zdolności do czynności prawnych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, jest Premium Trade Sp. z o.o.

Premium Trade Sp. z o.o. informuje, że udostepnienie Premium Trade Sp. z o.o. danych osobowych jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość korzystania z usług określonych w Regulaminie oraz że Użytkownikom i przedstawicielom ustawowym lub opiekunom prawnym Użytkowników nie posiadających zdolności do czynności prawnych przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie przez Premium Trade Sp. z o.o. danych osobowych Użytkownika jest równoznaczne z rezygnacją z korzystania z usługi określonej w niniejszym Regulaminie. Postanowienie niniejsze stosuje się odpowiednio w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie przez Premium Trade Sp. z o.o. danych dotyczących korzystania przez Użytkownika z serwisów, usług i funkcjonalności świadczonych przez Premium Trade Sp. z o.o.

Zgoda na przetwarzanie przez Premium Trade Sp. z o.o. danych osobowych przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika nie posiadającego zdolności do czynności prawnych dla celów związanych z reprezentowaniem Użytkownika oraz złożeniem oświadczeń określonych w Regulaminie i w Formularzach może zostać w każdej chwili cofnięta przez przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego Użytkownika, co jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia o rezygnacji z korzystania z usług określonych w niniejszym Regulaminie.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika dla celów marketingowych oznacza w szczególności zgodę na otrzymywanie przez Użytkownika informacji handlowych pochodzących od Premium Trade Sp. z o.o. oraz innych osób. Premium Trade Sp. z o.o. nie jest uprawniona do przekazywania danych osobowych Użytkownika osobom trzecim, o których mowa w zdaniu poprzednim bez spełnienia obowiązków wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Przesyłanie informacji handlowych, o którym mowa w niniejszym punkcie Regulaminu może odbywać się:

na udostępniony Premium Trade Sp. z o.o. przez Użytkownika numer telefonu komórkowego (w tym SMS, MMS oraz wiadomości e-maila); Premium Trade Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia weryfikacji danych podanych przez Użytkownika lub/i przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika nie posiadającego zdolności do czynności prawnych w celu ustalenia, czy są one zgodne z prawdą. Użytkownik oraz przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny Użytkownika nie posiadającego zdolności do czynności prawnych jest zobowiązany do umożliwienia Premium Trade Sp. z o.o. przeprowadzenia weryfikacji, w szczególności poprzez udzielenie dodatkowych wyjaśnień na prośbę Premium Trade Sp. z o.o.

Korzystanie z usług określonych w Regulaminie przez Użytkownika na podany numer telefonu jest równoznaczne ze:

złożeniem przez Użytkownika oraz przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika nie posiadającego zdolności do czynności prawnych oświadczenia o przyjęciu do wiadomości i akceptacji wszystkich postanowień Regulaminu;

złożeniem przez Użytkownika oraz przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika nie posiadającego zdolności do czynności prawnych oświadczenia, że dane udostępnione w SMS-ie są zgodne z prawdą;

upoważnieniem Premium Trade Sp. z o.o. do przetwarzania danych osobowych Użytkownika dla celów związanych z korzystaniem z usług określonych w Regulaminie oraz w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania przez Użytkownika informacji handlowych pochodzących od Premium Trade Sp. z o.o. oraz innych osób;

upoważnieniem Premium Trade Sp. z o.o. do przetwarzania danych dotyczących korzystania przez Użytkownika z serwisów, usług i funkcjonalności świadczonych przez Premium Trade Sp. z o .o. w celach statystycznych i marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania przez Użytkownika informacji handlowych pochodzących od Premium Trade Sp. z o.o. oraz innych osób;

upoważnieniem Premium Trade Sp. z o .o. do przetwarzania danych osobowych przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika nie posiadającego zdolności do czynności prawnych w celach związanych z reprezentowaniem Użytkownika i złożeniem oświadczeń określonych w Regulaminie;

przyjęciem do wiadomości przez Użytkownika oraz przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika nie posiadającego zdolności do czynności prawnych prawa dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Prawa i obowiązki Użytkownika Premium Trade Sp. z o.o.

Premium Trade Sp. z o.o. dołoży starań, aby korzystanie z Newslettera SMS było możliwe dla użytkowników wszystkich popularnych telefonów komórkowych. Jednakże Premium Trade Sp. z o.o. nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każda kombinacja tych czynników umożliwia korzystanie z Newslettera SMS.

Bez uprzedniej zgody Premium Trade Sp. z o.o., Użytkownik nie może przenieść na osobę trzecią praw ani obowiązków związanych z korzystaniem z usług określonych w Regulaminie.

Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa i postanowień Regulaminu, zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów. Przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych zobowiązany jest do zapewniania spełnienia i przestrzegania przepisów prawa i postanowień Regulaminu przez Użytkownika, którego reprezentuje.

Umowa o świadczenie usług określonych w Regulaminie zostaje zawarta pomiędzy Premium Trade Sp. z o.o. i Użytkownikiem na czas nieoznaczony.

Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z korzystania z usług określonych w Regulaminie (Użytkownicy nie posiadający zdolności do czynności prawnych prawo to wykonują przez swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego).

6. Zakres odpowiedzialności i prawa Premium Trade Sp. z o.o.

Premium Trade Sp. z o.o. jest uprawniona do przerw lub zakłóceń w dostępności i korzystaniu z usług określonych w Regulaminie, jeżeli jest to spowodowane:

koniecznością naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu albo oprogramowania;

przyczynami niezależnymi od Premium Trade Sp. z o.o. (siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich).

Premium Trade Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści Newsletterów SMS pochodzące od innych osób niż Premium Trade Sp. z o.o., w szczególności za treści informacyjne, promocyjne lub/i reklamowe tych osób.

Premium Trade Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści poniesionych przez Użytkownika lub osoby trzecie w związku korzystaniem z usług określonych w Regulaminie.

Premium Trade Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, oprogramowania lub też okolicznościami niezależnymi od Premium Trade Sp. z o.o.

Premium Trade Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług określonych w Regulaminie, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło z winy nieumyślnej.

Premium Trade Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług określonych w Regulaminie, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). Premium Trade Sp. z o.o. jest jednak odpowiedzialna za działania lub zaniechania (jak za własne działanie lub zaniechanie) osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza. Premium Trade Sp. z o.o. jest także odpowiedzialna w przypadkach, o których mowa w niniejszym punkcie Regulaminu, jeśli odpowiedzialność wynika z obowiązujących przepisów prawa. Ograniczenie odpowiedzialności, o którym mowa w niniejszym punkcie Regulaminu, obejmuje także odpowiedzialność z tytułu szkód spowodowanych przez wirusy komputerowe.

Premium Trade Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane działaniami lub zaniechaniami Użytkownika, w szczególności za korzystanie przez niego z usług określonych w Regulaminie w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami Regulaminu oraz za szkody wynikające z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych.

Premium Trade Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do udostępniania danych Użytkownika (w tym danych osobowych), jeżeli obowiązek udostępnienia uprawnionym osobom lub organom wynika z obowiązujących przepisów prawa oraz odsprzedania danych i dalszego ich udostępniania osobą trzecim.

Premium Trade Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależenie od sposobu wejścia w posiadanie) jego numeru telefonu.

Premium Trade Sp. z o.o. ma prawo do wypowiedzenia Użytkownikowi umowy o świadczenie usług określonych w Regulaminie z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia.

Premium Trade Sp. z o.o. może odmówić Użytkownikowi świadczenia usług określonych w Regulaminie, jeżeli jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa oraz w innych wypadkach określonych w Regulaminie lub wynikających z przepisów obowiązującego prawa.

Premium Trade Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do rozbudowy lub/i zmian oprogramowania przeznaczonego do korzystania z usług określonych w Regulaminie, bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników.

Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

7. Korespondencja.

Premium Trade Sp. z o.o. kieruje korespondencję do Użytkownika związaną z korzystaniem z usług określonych w Regulaminie na telefon komórkowy udostępniony Premium Trade Sp. z o.o. przez Użytkownika.

Użytkownik oraz przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny Użytkownika nie posiadającego zdolności do czynności prawnych powinien kierować wszelką korespondencję w sprawach związanych z korzystaniem z usług określonych w Regulaminie na adres Premium Trade Sp. z o.o., Kozenin 53D, 26-332 Sławno z dopiskiem „Newsletter SMS”.

www.kupujesz.pl www.skassa.pl www.taniesklepyinternetowe.pl